امروز : پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

نرخ خاکبرداری سال ۱۴۰۲ زمینهای خاکی بر اساس فاصله به کیلومتر

هزینه خاکبرداری و حمل بر اساس فاصله به ریال
فاصله به کیلومتر
۸۴۳٫۶۷۴
۱۰
۹۶۴٫۸۰۴
۱۱
۹۸۹٫۲۶۸
۱۲
۱٫۰۱۳٫۷۳۳
۱۳
۱٫۰۳۸٫۱۹۸
۱۴
۱٫۰۶۲٫۵۹۳
۱۵
۱٫۰۸۷٫۱۲۷
۱۶
۱٫۱۱۱٫۵۹۲
۱۷
۱٫۱۳۶٫۰۵۷
۱۸
۱٫۱۶۰٫۵۲۱
۱۹
۱٫۱۸۴٫۹۸۶
۲۰
۱٫۲۱۱٫۲۴۱
۲۱
۱٫۲۳۷٫۴۹۶
۲۲
۱٫۲۶۳٫۷۵۰
۲۳
۱٫۲۹۰٫۰۰۵
۲۴
۱٫۳۱۶٫۲۶۰
۲۵
۱٫۳۴۲٫۵۱۵
۲۶
۱٫۳۶۸٫۷۲۰
۲۷
۱٫۳۹۵٫۰۲۴
۲۸
۱٫۴۲۱٫۲۷۹
۲۹
۱٫۴۴۷٫۵۳۴
۳۰
۱٫۴۷۰٫۶۸۶
۳۱
۱٫۴۹۳٫۸۳۸
۳۲
۱٫۵۱۶٫۹۹۰
۳۳
۱٫۵۴۰٫۱۴۲
۳۴
۱٫۵۶۳٫۲۹۴
۳۵
۱٫۵۸۶٫۴۴۶
۳۶
۱٫۶۰۹٫۵۹۸
۳۷
۱٫۶۳۲٫۷۵۰
۳۸
۱٫۶۵۵٫۹۰۲
۳۹
۱٫۶۷۹٫۰۵۴
۴۰