امروز : سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

تعرفه روزمزد دستگاه های خاکبرداری سال ۱۴۰۰

نوع دستگاه

قیمت (ریال)

بیل مکانیکی ۱۸۵-۱۸۰-۱۷۰ روزانه ۸ ساعت کار با پاکت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیل مکانیکی ۱۸۵-۱۸۰-۱۷۰ روزانه ۸ ساعت کار با چکش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیل مکانیکی ۲۰۰-۲۱۰-۲۲۰ روزانه ۸ ساعت کار با پاکت ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بیل مکانیکی ۲۰۰-۲۱۰-۲۲۰ روزانه ۸ ساعت کار با چکش ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بیل مکانیکی ۲۹۰-۳۰۰-۳۲۰-۳۳۰ روزانه ۸ ساعت کار با پاکت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیل مکانیکی ۲۹۰-۳۰۰-۳۲۰-۳۳۰ روزانه ۸ ساعت کار با چکش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لودر کاترپیلار ۹۲۰ و ۹۳۰  و مشابه روزانه ۸ ساعت کار ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
لودر کاترپیلار ۹۵۰ و ۹۶۶ و ولوو۹۰  و مشابه روزانه ۸ ساعت کار ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
لودر کوماتسو ۴۷۰ و ولوو ۱۲۰ و مشابه روزانه ۸ ساعت کار ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مینی بیل کوچک روزانه ۸ ساعت کار با پاکت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مینی بیل کوچک روزانه ۸ ساعت کار با چکش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مینی لودر (بابکت) روزانه ۸ ساعت کار ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

* لازم به ذکر است درخصوص دستگاه مینی بیل زنجیری هزینه جابجایی با کارفرما می باشد.