بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 جعفر دهقانیان 09173135124 10143
2 محمد جعفری 09173144232 10160
3 وحید زارع 09177870883 10145
4 احسان رخساری 09179096069 10158
5 ابراهیم طیبی منش 09171026008 10022
6 محمد علی زارع 09171184353 10046
7 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
8 مصطفی کرمی 09173078920 10183
9 حسین داریوش 09173147647 10097
10 نوذر یوسفی 09173021396 10083
11 محمد رضا باقری 09173117102 10156
12 باقر فلاح زاده 09171118444 10034
13 رضا علی فلاح مهر آبادی 09171122091 10056
14 امیر حسین شریفی 09173138292 10089
15 بهنام شمشیری نسب 09173081736 10140
16 مازیار سامی 09173117130 10017
17 قاسم جمال ابادی 09177106827 10107
18 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
19 امین جمشیدی 09177172531 10052
20 محمد حسین روستا 09173042622 10206
21 بهنام مشایخ 09175352295 10131
22 کیومرث کشتکار 09177166690 10057
23 مهدی صالحی شورباخورلو 09177087025 10207
24 اصغر(مهرزاد) مشایخ 09173168758 10028
25 مجتبی اشرفی 09171888815 10018
26 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10191
27 مرتضی روستا 09177122991 10012
28 علیرضا رحیمی 09173138992 10090
29 مجید کشاورزی 09177102408 10044
30 محمد رضا اسحاقی 09177145296 10141
31 محمد علی فلاح زاده 09173151270 10033
32 عبدالرضا دهقانی 09173169853 10013
33 سید عبدالرضا علوی 09177196099 10113
34 علی (جعفر)اکرمی ابرقویی 09173141231 10095
35 مهرداد سهرابی 09125773080 10178
36 شهرام مشایخ 09179188913 10221
37 محمد امین بمانی 09177123869 10135
38 علی رستمی 09171110416 10039
39 عارف مشایخ 09171212632 10164
40 پیام سامی وند 09171110466 10101
41 محمد صادق سعادت 09178387090 10106
42 علی همت زاده 09177902371 10100
43 رضا مرادی فر 09173165691 10179
44 حسین شاکری 09176159170 10079
45 مقصود علمداری 09173148015 10110
46 حسن روشن 09173144861 10150
47 مهدی شریفی 09173141869 10088
48 علیرضا مشایخ پور 09173110170 10029
49 اصغر جوکار 09173115137 10114
50 علی حسین روستا 09173035249 10085
51 علیمراد علیپور 09177149446 10115
52 مجید افضلی 09177399034 10050
53 ولی نصیری 09177156353 10045
54 غلامعلی نوروزی 09171104699 10162
55 محمد رضا اکرمی 09171102693 10170
56 اسماعیل زارعی 09173019123 10165
57 محسن ادراکی 09173032316 10025
58 مجید جوکار 09177103943 10047
59 عبدالعظیم رخساری 09171112047 10037
60 حسین مردانی 09171119780 10038
61 محمد حسن روستا 09177111900 10049
62 محمد ادراکی آزاد 09173114092 10175
63 اصغر شاعری 09171114337 10053
64 کریم مشایخ 09171213522 10059
65 حسین مظفری 09177057538 10184
66 مسعود مشایخ 09177213264 10136
67 امین موسی زاده 09177195410 10082
68 حیدر طاهری 09173160983 10019
69 محمد فلاح زاده 09171174422 10014
70 علی اکبر عاطفت دوست 09177137289 10073
71 مهدی روستا 09173083319 10026
72 رضا مشایخ 09177197195 10023
73 جعفر رمضانی 09171152549 10075
74 پیام رخساری 09178091400 10116
75 محسن ابوالحسنی 09171104177 10051
76 امید حسین آبادی 09175041002 10078
77 محمد علی فخاری نژاد 09171178103 10032
78 علی اکرمی 09173194680 10062
79 علی مراد موسی زاده 09177020542 10081
80 محمد رضا فخاری نژاد فرد 09171177358 10016
81 بهنام خردمند 09173117975 10040
82 فرشید زرین پور 09173175234 10076
83 مهدی اکرمی 09177020511 10132
84 محمد رضا جعفری 09171112574 10122
85 فرامرز نیک نام 09177159787 10092
86 ابوذر خیراتی 09178046228 10180
87 محمد جواد شکری زاده 09171042436 10147
88 محسن فخاری نژاد 09171111084 10020
89 اسمعیل اکرمی 09173158075 10036
90 محمد رضا رمضانی 09171161801 10054
91 مسعود یوسفی 09177107918 10064
92 جعفر فلاح زاده 09171129278 10035
93 امراله عاطفت دوست 09173135210 10031
94 عیسی برمشوری 09173131145 10015
95 مسعود ادراکی 09171119675 10010
96 سیاوش رضایی 09173152624 10105
97 محمد روستا 09177375583 10027
98 جعفر جوشکی 09177095208 10067
99 حمیدرضا اسلمی 09173098449 10072
100 روح اله نوحه سرا 09177144389 10048
101 وحید طوبایی 09177176856 10156
102 حمید برمشوری 09178199700 10071
103 جواد اکرمی 09177186410 10042
104 سهیل فرهادی علی کردی 09171121563 10148
105 مجید اکرمی 09173151981 10070
106 رسول طیاری 09176051030 10137
107 حمیدرضا کشتکار 09177158272 10142
108 علی نیری 09171180981 10112
109 سید جعفر نبوی 09174796909 10139
110 وحید روستا 09177843600 10159
111 محمد حسین رضائی 09173184981 10144
112 علی برمشوری 09173138173 10074

مینی بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 اسماعیل روستا 09171014232 30030
2 مجید اکرمی 09173151981 30029
3 فرهنگ زارع 09171181893 30033
4 علیرضا کریمی 09174445531 20077
5 ارسلان مرادی 09172007250 30036
6 بهروز رضایی 09176116488 30031
7 مرتضی زارع شیبانی 09175566312 30027
8 محمد صادق زارع 09171106877 30032

لودر

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 مجید زارع 09173084523 20027
2 حجت اله زارع 09177111545 20025
3 عیسی برمشوری 09170651145 10015
4 شهرام زارع 09173006840 20046
5 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
6 احمد علی کرمی 09173175022 20072
7 حسین حسنی 09173143258 10061
8 سید نجف علوی 09177117928 20023
9 علیرضا کریمی 09174445531 20077
10 علی اصغر حسنی 09177130790 20041
11 مهدی ساسان نژاد 09177129703 20026
12 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
13 صادق کرمی 09179987243 20071
14 نوراله دوکوهکی 09173169839 20036
15 مجتبی اسفندیاری 09177127713 20030
16 مجتبی غلامی 09173137500 20040
17 اصغر حسین ابادی 09171126158 20043
18 دانیال روستا 09177122991 20021
19 اسماعیل ادراکی 09171120300 10024
20 حجت زارع 09173156579 20045
21 سعید کرمی 09177035812 20073
22 عسکر جوکار 09171180720 20022
23 ولی اله هرمزی 09177112677 20028
24 اسماعیل آرادمهر 09171127813 20057
25 سجاد کرمی 09173175022 20070
26 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10161
27 محمد رسول جعفری 09173103016 20053
28 برات درویش پور 09177065189 20034
29 یارمحمد برمشوری 09173128726 20049
30 سلمان زارع 09179675130 20029

بابکت

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 روح اله سرداری 09177015917 40022
2 سید جمال الدین زارع 09173081838 40021
3 حمید حسینی خواه 09177155755 40020
4 مرتضی زارع شیبانی 09171009972 30027
5 جواد ادراکی آزاد 09173151239 40023