بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 محمد ادراکی آزاد 09173114092 10175
2 علیرضا مشایخ پور 09173110170 10029
3 محمد(امین)برمشوری 09178199700 10071
4 سید جعفر نبوی 09174796909 10139
5 اصغر شاعری 09171114337 10053
6 جعفر فلاح زاده 09171129278 10035
7 فرهاد اتحاد پور 09173150734 10125
8 اصغر جوکار 09173115137 10114
9 ولی نصیری 09177156353 10045
10 محمد جواد شکری زاده 09171042436 10147
11 جعفر جوشکی 09177095208 10067
12 علی مراد موسی زاده 09177020542 10081
13 عبدالکریم مشایخ 09171112609 10086
14 علی رستمی 09171110416 10039
15 مهدی اکرمی 09177020511 10132
16 عارف مشایخ 09171212632 10164
17 مسعود ادراکی 09171119675 10010
18 محمد علی فلاح زاده 09173151270 10033
19 وحید روستا 09177843600 10159
20 حمیدرضا اسلمی 09173098449 10072
21 فرشید زرین پور 09173175234 10076
22 اصغر(مهرزاد) مشایخ 09173168758 10028
23 امیر حسین شریفی 09173138292 10089
24 محمد رضا جعفری 09171112574 10122
25 حسین داریوش 09173147647 10097
26 ابراهیم نصیری کیان آبادی 09171897375 10236
27 عبدالرضا دهقانی 09173169853 10013
28 روح اله نوحه سرا 09177144389 10048
29 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
30 محمد علی فخاری نژاد 09171178103 10032
31 شهرام مشایخ 09179188913 10221
32 پیام رخساری 09178091400 10116
33 محمد حسن روستا 09177111900 10049
34 محمد امین بمانی 09177123869 10135
35 علی نیری 09171180981 10112
36 مجید جوکار 09177103943 10047
37 علی اکرمی 09173194680 10062
38 رضا علی فلاح مهر آبادی 09171122091 10056
39 مهدی شریفی 09173141869 10088
40 سهیل فرهادی علی کردی 09171121563 10148
41 محمد حسین روستا 09173042622 10206
42 بهنام خردمند 09173117975 10040
43 مقصود علمداری 09173148015 10110
44 نوذر یوسفی 09173021396 10083
45 محسن فخاری نژاد 09171111084 10020
46 سیاوش رضایی 09173152624 10105
47 محمدرضا اسفندیاری 09171111247 10130
48 علی همت زاده 09177902371 10100
49 مازیار سامی 09173117130 10017
50 امین جمشیدی 09177172531 10052
51 قاسم جمال ابادی 09177106827 10107
52 محسن ادراکی 09173032316 10025
53 مجتبی کشاورز 09171042842 10252
54 مهدی روستا 09173083319 10026
55 محمد جعفری 09173144232 10160
56 عبدالعظیم رخساری 09171112047 10037
57 سید عبدالرضا علوی 09177196099 10113
58 عیسی برمشوری 09173131145 10015
59 بهنام مشایخ 09175352295 10131
60 حسین شاکری 09176159170 10079
61 احسان رخساری 09179096069 10158
62 مهدی صالحی شورباخورلو 09177087025 10207
63 اسمعیل اکرمی 09173158075 10036
64 محمد صادق سعادت 09178387090 10106
65 جواد اکرمی 09177186410 10042
66 محمد رضا فخاری نژاد فرد 09171177358 10016
67 مجید کشاورزی 09177102408 10044
68 مجید افضلی 09177399034 10050
69 علی برمشوری 09173138173 10074
70 مجتبی اشرفی 09171888815 10018
71 محمد رضا باقری 09173117102 10156
72 مسعود یوسفی 09177107918 10064
73 مصطفی کرمی 09173078920 10183
74 علی حسین روستا 09173035249 10085
75 علیرضا فلامرزیان 09171129124 10248
76 علی اکبر عاطفت دوست 09177137289 10073
77 مرتضی روستا 09177122991 10012
78 حیدر طاهری 09173160983 10019
79 عباس کشاورز آب پرده 09171114792 10226
80 بهنام شمشیری نسب 09173081736 10140
81 امیر موسی زاده 09173005376 10109
82 حسین اکرمی 09177154857 10069
83 امراله عاطفت دوست 09173135210 10031
84 محمد فلاح زاده 09171174422 10014
85 حسین مظفری 09177057538 10184
86 حسین مردانی 09171119780 10038
87 محمد علی زارع 09171184353 10046
88 رسول طیاری 09176051030 10137
89 جعفر دهقانیان 09173135124 10143
90 اسماعیل زارعی 09173019123 10165
91 کیومرث کشتکار 09177166690 10057
92 مهرداد سهرابی 09125773080 10178
93 علی (جعفر)اکرمی ابرقویی 09173141231 10095
94 محمد حسین رضائی 09173184981 10144
95 محمد رضا اکرمی 09171102693 10170
96 امید حسین آبادی 09175041002 10078
97 مجید اکرمی 09173151981 10070
98 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
99 پیام سامی وند 09171110466 10101
100 وحید طوبایی 09177176856 10156
101 مرتضی زارع شیبانی 09171009972 30027
102 علیرضا رحیمی 09173138992 10090
103 محمد مهدی حقیقی 09173139210 10209
104 فرامرز نیک نام 09177159787 10092
105 باقر فلاح زاده 09171118444 10034
106 محمد رضا رمضانی 09171161801 10054
107 رضا مشایخ 09177197195 10023
108 محمد روستا 09177375583 10027
109 کریم مشایخ 09171213522 10059
110 رضا مرادی فر 09173165691 10179
111 مسعود مشایخ 09177213264 10136
112 ابوذر خیراتی 09178046228 10180
113 علیمراد علیپور 09177149446 10115
114 امین موسی زاده 09177195410 10082
115 غلامعلی نوروزی 09171104699 10162
116 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10191
117 حمیدرضا کشتکار 09177158272 10142
118 حسن روشن 09173144861 10150
119 جعفر رمضانی 09171152549 10075
120 وحید زارع 09177870883 10145
121 محمد رضا اسحاقی 09177145296 10141
122 ابراهیم طیبی منش 09171026008 10022
123 محسن ابوالحسنی 09171104177 10051

مینی بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 ارسلان مرادی 09172007250 30036
2 ایوب برمشوری 09171123241 30046
3 رحیم نوحه سرا 09173134993 30040
4 رسول فریدونی 09173199850 30039
5 محمد صادق زارع 09171106877 30032
6 مسعود زارع 09177557270 30045
7 حجت اله زارع 09177111545 20025
8 حجت دوکوهکی 09171120259 20093
9 جمشید رمضانی کهمینی 09173075779 30035
10 علیرضا کریمی 09174445531 20077
11 محمد حدادیان فر 09173062764 30044
12 اسماعیل روستا 09171014232 30030
13 مجید اکرمی 09173151981 30029
14 فرهنگ زارع 09171181893 30033
15 مهدی حدادیان فر 09179204010 30047
16 رسول فرهادی 09177101095 20140
17 منوچهر معصومی 09173062764 30043
18 علی نوحه سرا 09173087724 30041
19 هدایت شاهین 09171191829 30038
20 محمد امین بمانی 09177123869 10135
21 امید کریمی 09173008476 30033
22 جواد ادراکی 09173151239 30042
23 بهروز رضایی 09176116488 30031
24 مصطفی حدادیان 09179196121 30037
25 مرتضی زارع شیبانی 09175566312 30027

لودر

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 مهدی ساسان نژاد 09177129703 20026
2 صادق کرمی 09179987243 20071
3 علی اصغر حسنی 09177130790 20041
4 محمد رسول جعفری 09173103016 20053
5 حسین حسنی 09173143258 10061
6 مجتبی اسفندیاری 09177127713 20030
7 میلاد(افشین)خرم 09177061169 20109
8 شهرام زارع 09173006840 20046
9 سجاد کرمی 09173175022 20070
10 مجتبی غلامی 09173137500 20040
11 دانیال روستا 09177122991 20021
12 اصغر حسین ابادی 09171126158 20043
13 سعید کرمی 09177035812 20073
14 اسماعیل ادراکی 09171120300 10024
15 مجید زارع 09173084523 20027
16 یارمحمد برمشوری 09173128726 20049
17 برات درویش پور 09177065189 20034
18 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
19 حجت اله زارع 09177111545 20025
20 عیسی برمشوری 09170651145 10015
21 سید نجف علوی 09177117928 20023
22 اسماعیل آرادمهر 09171127813 20057
23 علیرضا کریمی 09174445531 20077
24 ولی اله هرمزی 09177112677 20028
25 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10161
26 عسکر جوکار 09171180720 20022
27 حجت زارع 09173156579 20045
28 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
29 نوراله دوکوهکی 09173169839 20036
30 سلمان زارع 09179675130 20029
31 احمد علی کرمی 09173175022 20072

بابکت

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 حمید حسینی خواه 09177155755 40020
2 علیرضا چپوئی 09171181509 40023
3 علی اصغر ایازی حقیقی 09338914349 40026
4 سید جمال الدین زارع 09173081838 40021
5 روح اله سرداری 09177015917 40022
6 مرتضی زارع شیبانی 09171009972 30027
7 مسلم همت زاده 09172773215 40025
8 اصغر فلاح مهرآبادی 09171131193 40024