بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 بهنام مشایخ 09175352295 10131
2 علی حسین روستا 09173035249 10085
3 رسول طیاری 09176051030 10137
4 حسین مردانی 09171119780 10038
5 علی مراد موسی زاده 09177020542 10081
6 محسن ادراکی 09173032316 10025
7 شهرام مشایخ 09179188913 10221
8 حمیدرضا اسلمی 09173098449 10072
9 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
10 علیمراد علیپور 09177149446 10115
11 محمد ادراکی آزاد 09173114092 10175
12 عبدالرضا دهقانی 09173169853 10013
13 کیومرث کشتکار 09177166690 10057
14 علی رستمی 09171110416 10039
15 مهرداد سهرابی 09125773080 10178
16 امین جمشیدی 09177172531 10052
17 جعفر رمضانی 09171152549 10075
18 اصغر جوکار 09173115137 10114
19 فرشید زرین پور 09173175234 10076
20 محمد مهدی حقیقی 09173139210 10209
21 مازیار سامی 09173117130 10017
22 ولی نصیری 09177156353 10045
23 غلامعلی نوروزی 09171104699 10162
24 سیاوش رضایی 09173152624 10105
25 جعفر جوشکی 09177095208 10067
26 حمید برمشوری 09178199700 10071
27 علیرضا مشایخ پور 09173110170 10029
28 مجید اکرمی 09173151981 10070
29 حسین شاکری 09176159170 10079
30 مهدی روستا 09173083319 10026
31 اسماعیل زارعی 09173019123 10165
32 مجتبی اشرفی 09171888815 10018
33 محمد رضا باقری 09173117102 10156
34 باقر فلاح زاده 09171118444 10034
35 فرامرز نیک نام 09177159787 10092
36 علی همت زاده 09177902371 10100
37 حسن روشن 09173144861 10150
38 جعفر فلاح زاده 09171129278 10035
39 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10191
40 محمد رضا اکرمی 09171102693 10170
41 محمد فلاح زاده 09171174422 10014
42 وحید زارع 09177870883 10145
43 محمد امین بمانی 09177123869 10135
44 محمد رضا رمضانی 09171161801 10054
45 جواد اکرمی 09177186410 10042
46 امید حسین آبادی 09175041002 10078
47 بهنام خردمند 09173117975 10040
48 اصغر شاعری 09171114337 10053
49 محمد علی فخاری نژاد 09171178103 10032
50 مسعود مشایخ 09177213264 10136
51 سید جعفر نبوی 09174796909 10139
52 جعفر دهقانیان 09173135124 10143
53 محسن ابوالحسنی 09171104177 10051
54 قاسم جمال ابادی 09177106827 10107
55 عبدالکریم مشایخ 09171112609 10086
56 پیام رخساری 09178091400 10116
57 بهنام شمشیری نسب 09173081736 10140
58 علیرضا رحیمی 09173138992 10090
59 سید عبدالرضا علوی 09177196099 10113
60 مصطفی کرمی 09173078920 10183
61 مهدی شریفی 09173141869 10088
62 سهیل فرهادی علی کردی 09171121563 10148
63 محمد حسین رضائی 09173184981 10144
64 علی برمشوری 09173138173 10074
65 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
66 مسعود ادراکی 09171119675 10010
67 محمد جواد شکری زاده 09171042436 10147
68 امیر موسی زاده 09173005376 10109
69 اسمعیل اکرمی 09173158075 10036
70 محمد حسن روستا 09177111900 10049
71 ابراهیم نصیری کیان آبادی 09171897375 10236
72 محمد رضا فخاری نژاد فرد 09171177358 10016
73 محمد رضا اسحاقی 09177145296 10141
74 کریم مشایخ 09171213522 10059
75 امین موسی زاده 09177195410 10082
76 مجید افضلی 09177399034 10050
77 مهدی صالحی شورباخورلو 09177087025 10207
78 رضا علی فلاح مهر آبادی 09171122091 10056
79 مقصود علمداری 09173148015 10110
80 مهدی اکرمی 09177020511 10132
81 مجید کشاورزی 09177102408 10044
82 مجید جوکار 09177103943 10047
83 حمیدرضا کشتکار 09177158272 10142
84 حسین مظفری 09177057538 10184
85 محمد علی فلاح زاده 09173151270 10033
86 ابراهیم طیبی منش 09171026008 10022
87 مسعود یوسفی 09177107918 10064
88 حیدر طاهری 09173160983 10019
89 روح اله نوحه سرا 09177144389 10048
90 پیام سامی وند 09171110466 10101
91 علی اکرمی 09173194680 10062
92 علی نیری 09171180981 10112
93 عبدالعظیم رخساری 09171112047 10037
94 علی اکبر عاطفت دوست 09177137289 10073
95 محسن فخاری نژاد 09171111084 10020
96 عارف مشایخ 09171212632 10164
97 محمد صادق سعادت 09178387090 10106
98 محمد جعفری 09173144232 10160
99 وحید روستا 09177843600 10159
100 محمد علی زارع 09171184353 10046
101 عیسی برمشوری 09173131145 10015
102 نوذر یوسفی 09173021396 10083
103 ابوذر خیراتی 09178046228 10180
104 رضا مرادی فر 09173165691 10179
105 مرتضی روستا 09177122991 10012
106 احسان رخساری 09179096069 10158
107 محمد رضا جعفری 09171112574 10122
108 محمد روستا 09177375583 10027
109 محمد حسین روستا 09173042622 10206
110 وحید طوبایی 09177176856 10156
111 امیر حسین شریفی 09173138292 10089
112 علی (جعفر)اکرمی ابرقویی 09173141231 10095
113 حسین اکرمی 09177154857 10069
114 حسین داریوش 09173147647 10097
115 امراله عاطفت دوست 09173135210 10031
116 رضا مشایخ 09177197195 10023
117 اصغر(مهرزاد) مشایخ 09173168758 10028
118 عباس کشاورز آب پرده 09171114792 10226

مینی بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 بهروز رضایی 09176116488 30031
2 مهدی حدادیان فر 09179204010 30047
3 مجید اکرمی 09173151981 30029
4 اسماعیل روستا 09171014232 30030
5 محمد حدادیان فر 09173062764 30044
6 حجت دوکوهکی 09171120259 20093
7 رسول فرهادی 09177101095 20140
8 محمد امین بمانی 09177123869 10135
9 علیرضا کریمی 09174445531 20077
10 جواد ادراکی 09173151239 30042
11 علی نوحه سرا 09173087724 30041
12 رسول فریدونی 09173199850 30039
13 رحیم نوحه سرا 09173134993 30040
14 ارسلان مرادی 09172007250 30036
15 فرهنگ زارع 09171181893 30033
16 مصطفی حدادیان 09179196121 30037
17 مرتضی زارع شیبانی 09175566312 30027
18 هدایت شاهین 09171191829 30038
19 امید کریمی 09173008476 30033
20 مسعود زارع 09177557270 30045
21 منوچهر معصومی 09173062764 30043
22 ایوب برمشوری 09171123241 30046
23 محمد صادق زارع 09171106877 30032
24 جمشید رمضانی کهمینی 09173075779 30035
25 حجت اله زارع 09177111545 20025

لودر

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 مجید زارع 09173084523 20027
2 حسین حسنی 09173143258 10061
3 حجت زارع 09173156579 20045
4 علیرضا کریمی 09174445531 20077
5 اسماعیل آرادمهر 09171127813 20057
6 عسکر جوکار 09171180720 20022
7 اصغر حسین ابادی 09171126158 20043
8 یارمحمد برمشوری 09173128726 20049
9 دانیال روستا 09177122991 20021
10 علی اصغر حسنی 09177130790 20041
11 سعید کرمی 09177035812 20073
12 اسماعیل ادراکی 09171120300 10024
13 برات درویش پور 09177065189 20034
14 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
15 محمد رسول جعفری 09173103016 20053
16 مجتبی غلامی 09173137500 20040
17 مجتبی اسفندیاری 09177127713 20030
18 نوراله دوکوهکی 09173169839 20036
19 شهرام زارع 09173006840 20046
20 عیسی برمشوری 09170651145 10015
21 سلمان زارع 09179675130 20029
22 ولی اله هرمزی 09177112677 20028
23 مهدی ساسان نژاد 09177129703 20026
24 سجاد کرمی 09173175022 20070
25 حجت اله زارع 09177111545 20025
26 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10161
27 میلاد(افشین)خرم 09177061169 20109
28 صادق کرمی 09179987243 20071
29 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
30 سید نجف علوی 09177117928 20023
31 احمد علی کرمی 09173175022 20072

بابکت

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 علیرضا چپوئی 09171181509 40023
2 سید جمال الدین زارع 09173081838 40021
3 روح اله سرداری 09177015917 40022
4 حمید حسینی خواه 09177155755 40020
5 مسلم همت زاده 09172773215 40025
6 اصغر فلاح مهرآبادی 09171131193 40024
7 مرتضی زارع شیبانی 09171009972 30027
8 علی اصغر ایازی حقیقی 09338914349 40026