بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 محمد رضا اسحاقی 09177145296 10141
2 کریم مشایخ 09171213522 10059
3 محسن ابوالحسنی 09171104177 10051
4 علیرضا مشایخ پور 09173110170 10029
5 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
6 وحید روستا 09177843600 10159
7 محسن فخاری نژاد 09171111084 10020
8 مهرداد سهرابی 09125773080 10178
9 وحید طوبایی 09177176856 10156
10 علی نیری 09171180981 10112
11 محمد جعفری 09173144232 10160
12 محمد امین بمانی 09177123869 10135
13 حمیدرضا اسلمی 09173098449 10072
14 مسعود ادراکی 09171119675 10010
15 امین موسی زاده 09177195410 10082
16 مجید کشاورزی 09177102408 10044
17 امین جمشیدی 09177172531 10052
18 سید جعفر نبوی 09174796909 10139
19 جواد اکرمی 09177186410 10042
20 محمد رضا رمضانی 09171161801 10054
21 جعفر رمضانی 09171152549 10075
22 بهنام شمشیری نسب 09173081736 10140
23 محمد ادراکی آزاد 09173114092 10175
24 محمد رضا جعفری 09171112574 10122
25 امیر حسین شریفی 09173138292 10089
26 علی (جعفر)اکرمی ابرقویی 09173141231 10095
27 بهنام خردمند 09173117975 10040
28 مهدی شریفی 09173141869 10088
29 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
30 علی اکرمی 09173194680 10062
31 کیومرث کشتکار 09177166690 10057
32 ولی نصیری 09177156353 10045
33 مسعود یوسفی 09177107918 10064
34 مقصود علمداری 09173148015 10110
35 حمید برمشوری 09178199700 10071
36 رضا مشایخ 09177197195 10023
37 عبدالعظیم رخساری 09171112047 10037
38 مجید افضلی 09177399034 10050
39 مجید اکرمی 09173151981 10070
40 نوذر یوسفی 09173021396 10083
41 حمیدرضا کشتکار 09177158272 10142
42 ابراهیم طیبی منش 09171026008 10022
43 علی رستمی 09171110416 10039
44 سید عبدالرضا علوی 09177196099 10113
45 مهدی روستا 09173083319 10026
46 رسول طیاری 09176051030 10137
47 محمد جواد شکری زاده 09171042436 10147
48 علیرضا رحیمی 09173138992 10090
49 نورربخش نجفی 09215770912 10120
50 جعفر جوشکی 09177095208 10067
51 محسن ادراکی 09173032316 10025
52 ابوذر خیراتی 09178046228 10180
53 فرشید زرین پور 09173175234 10076
54 روح اله نوحه سرا 09177144389 10048
55 حسین مظفری 09177057538 10184
56 مسعود مشایخ 09177213264 10136
57 محمد ابوالحسنی 09173031723 10021
58 علیمراد علیپور 09177149446 10115
59 علی برمشوری 09173138173 10074
60 فرامرز نیک نام 09177159787 10092
61 محمد علی فخاری نژاد 09171178103 10032
62 محمد حسن روستا 09177111900 10049
63 اسمعیل اکرمی 09173158075 10036
64 علی همت زاده 09177902371 10100
65 محمد فلاح زاده 09171174422 10014
66 محمد روستا 09177375583 10027
67 محمد صادق سعادت 09178387090 10106
68 مجید جوکار 09177103943 10047
69 حسین شاکری 09176159170 10079
70 اسماعیل زارعی 09173019123 10165
71 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10191
72 حسن آقائی پور مهرآبادی 09171184630 10066
73 عارف مشایخ 09171212632 10164
74 کرامت اله مقیمی 09173141333 10138
75 حسین داریوش 09173147647 10097
76 عبدالرضا دهقانی 09173169853 10013
77 عیسی برمشوری 09173131145 10015
78 احسان رخساری 09179096069 10158
79 علی حسین روستا 09173035249 10085
80 اصغر شاعری 09171114337 10053
81 مرتضی روستا 09177122991 10012
82 قاسم جمال ابادی 09177106827 10107
83 اصغر(مهرزاد) مشایخ 09173168758 10028
84 پیام رخساری 09178091400 10116
85 حسن روشن 09173144861 10150
86 رضا علی فلاح مهر آبادی 09171122091 10056
87 پیام سامی وند 09171110466 10101
88 محمد حسین رضائی 09173184981 10144
89 علی اکبر عاطفت دوست 09177137289 10073
90 سیاوش رضایی 09173152624 10105
91 مازیار سامی 09173117130 10017
92 امید حسین آبادی 09175041002 10078
93 غلامعلی نوروزی 09171104699 10162
94 علی مراد موسی زاده 09177020542 10081
95 وحید زارع 09177870883 10145
96 بهنام مشایخ 09175352295 10131
97 باقر فلاح زاده 09171118444 10034
98 حسین مردانی 09171119780 10038
99 مجتبی اشرفی 09171888815 10018
100 محمد رضا باقری 09173117102 10156
101 سهیل فرهادی علی کردی 09171121563 10148
102 محمد علی فلاح زاده 09173151270 10033
103 محمد علی زارع 09171184353 10046
104 محمد رضا فخاری نژاد فرد 09171177358 10016
105 مصطفی کرمی 09173078920 10183
106 حیدر طاهری 09173160983 10019
107 امراله عاطفت دوست 09173135210 10031
108 اصغر جوکار 09173115137 10114
109 محمد رضا اکرمی 09171102693 10170
110 مهدی اکرمی 09177020511 10132

مینی بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 فرهنگ زارع 09171181893 30033
2 بهروز رضایی 09176116488 30031
3 محمد صادق زارع 09171106877 30032
4 مجید اکرمی 09173151981 30029
5 اسماعیل روستا 09171014232 30030
6 مرتضی زارع شیبانی 09175566312 30027

لودر

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 حسین حسنی 09173143258 10061
2 سجاد کرمی 09173175022 20070
3 حجت زارع 09173156579 20045
4 مهدی ساسان نژاد 09177129703 20026
5 یارمحمد برمشوری 09173128726 20049
6 سید نجف علوی 09177117928 20023
7 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
8 احمد علی کرمی 09173175022 20072
9 سلمان زارع 09179675130 20029
10 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
11 نوراله دوکوهکی 09173169839 20036
12 علی اصغر حسنی 09177130790 20041
13 برات درویش پور 09177065189 20034
14 ولی اله هرمزی 09177112677 20028
15 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10161
16 اصغر حسین ابادی 09171126158 20043
17 شهرام زارع 09173006840 20046
18 عسکر جوکار 09171180720 20022
19 مجتبی اسفندیاری 09177127713 20030
20 حجت اله زارع 09177111545 20025
21 محمد رسول جعفری 09173103016 20053
22 عیسی برمشوری 09170651145 10015
23 صادق کرمی 09179987243 20071
24 دانیال روستا 09177122991 20021
25 مجتبی غلامی 09173137500 20040
26 سعید کرمی 09177035812 20073
27 مجید زارع 09173084523 20027
28 اسماعیل ادراکی 09171120300 10024

بابکت

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 حمید حسینی خواه 09177155755 40020
2 مرتضی زارع شیبانی 09171009972 30027
3 سید جمال الدین زارع 09173081838 40021
4 روح اله سرداری 09177015917 40022
5 جواد ادراکی آزاد 09173151239 40023