بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 مجید کشاورزی 09177102408 10044
2 مازیار سامی 09173117130 10017
3 محمد علی فلاح زاده 09173151270 10033
4 مهدی شریفی 09173141869 10088
5 محمد رضا رمضانی 09171161801 10054
6 سیاوش رضایی 09173152624 10105
7 مهدی اکرمی 09177020511 10132
8 مقصود علمداری 09173148015 10110
9 علی اکرمی 09173194680 10062
10 رضا مرادی فر 09173165691 10179
11 فرشید زرین پور 09173175234 10076
12 محمد جواد شکری زاده 09171042436 10147
13 مرتضی روستا 09177122991 10012
14 مهدی صالحی شورباخورلو 09177087025 10207
15 اصغر شاعری 09171114337 10053
16 محمد حسن روستا 09177111900 10049
17 عیسی برمشوری 09173131145 10015
18 امیر حسین شریفی 09173138292 10089
19 عبدالعظیم رخساری 09171112047 10037
20 ابوذر خیراتی 09178046228 10180
21 کیومرث کشتکار 09177166690 10057
22 امید حسین آبادی 09175041002 10078
23 امین جمشیدی 09177172531 10052
24 امراله عاطفت دوست 09173135210 10031
25 مهرداد سهرابی 09125773080 10178
26 رضا مشایخ 09177197195 10023
27 بهنام شمشیری نسب 09173081736 10140
28 علی حسین روستا 09173035249 10085
29 محمد ادراکی آزاد 09173114092 10175
30 علی نیری 09171180981 10112
31 حیدر طاهری 09173160983 10019
32 محمد رضا اکرمی 09171102693 10170
33 محسن ابوالحسنی 09171104177 10051
34 اسماعیل زارعی 09173019123 10165
35 کریم مشایخ 09171213522 10059
36 محسن فخاری نژاد 09171111084 10020
37 نوذر یوسفی 09173021396 10083
38 بهنام خردمند 09173117975 10040
39 حمید برمشوری 09178199700 10071
40 محمد رضا باقری 09173117102 10156
41 مسعود یوسفی 09177107918 10064
42 قاسم جمال ابادی 09177106827 10107
43 مصطفی کرمی 09173078920 10183
44 جواد اکرمی 09177186410 10042
45 علیرضا مشایخ پور 09173110170 10029
46 محمد رضا فخاری نژاد فرد 09171177358 10016
47 سید عبدالرضا علوی 09177196099 10113
48 علی رستمی 09171110416 10039
49 حمیدرضا کشتکار 09177158272 10142
50 علی مراد موسی زاده 09177020542 10081
51 مهدی روستا 09173083319 10026
52 محمد روستا 09177375583 10027
53 سید جعفر نبوی 09174796909 10139
54 حسین داریوش 09173147647 10097
55 بهنام مشایخ 09175352295 10131
56 محمد صادق سعادت 09178387090 10106
57 سهیل فرهادی علی کردی 09171121563 10148
58 وحید روستا 09177843600 10159
59 امین موسی زاده 09177195410 10082
60 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
61 مسعود ادراکی 09171119675 10010
62 غلامعلی نوروزی 09171104699 10162
63 پیام سامی وند 09171110466 10101
64 اسمعیل اکرمی 09173158075 10036
65 رسول طیاری 09176051030 10137
66 حسین شاکری 09176159170 10079
67 علیرضا رحیمی 09173138992 10090
68 محسن ادراکی 09173032316 10025
69 علی اکبر عاطفت دوست 09177137289 10073
70 مجتبی اشرفی 09171888815 10018
71 عارف مشایخ 09171212632 10164
72 اصغر جوکار 09173115137 10114
73 علیمراد علیپور 09177149446 10115
74 احسان رخساری 09179096069 10158
75 جعفر جوشکی 09177095208 10067
76 وحید طوبایی 09177176856 10156
77 محمد علی فخاری نژاد 09171178103 10032
78 فرامرز نیک نام 09177159787 10092
79 مجید افضلی 09177399034 10050
80 علی (جعفر)اکرمی ابرقویی 09173141231 10095
81 علی همت زاده 09177902371 10100
82 حمیدرضا اسلمی 09173098449 10072
83 ولی نصیری 09177156353 10045
84 وحید زارع 09177870883 10145
85 محمد امین بمانی 09177123869 10135
86 جعفر رمضانی 09171152549 10075
87 محمد حسین روستا 09173042622 10206
88 حسین مظفری 09177057538 10184
89 حسن روشن 09173144861 10150
90 محمد رضا اسحاقی 09177145296 10141
91 محمد حسین رضائی 09173184981 10144
92 محمد علی زارع 09171184353 10046
93 ابراهیم طیبی منش 09171026008 10022
94 محمد رضا جعفری 09171112574 10122
95 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
96 رضا علی فلاح مهر آبادی 09171122091 10056
97 محمد فلاح زاده 09171174422 10014
98 مجید جوکار 09177103943 10047
99 مسعود مشایخ 09177213264 10136
100 مجید اکرمی 09173151981 10070
101 باقر فلاح زاده 09171118444 10034
102 علی برمشوری 09173138173 10074
103 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10191
104 عبدالرضا دهقانی 09173169853 10013
105 روح اله نوحه سرا 09177144389 10048
106 اصغر(مهرزاد) مشایخ 09173168758 10028
107 پیام رخساری 09178091400 10116
108 حسین مردانی 09171119780 10038
109 محمد جعفری 09173144232 10160

مینی بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 علیرضا کریمی 09174445531 20077
2 اسماعیل روستا 09171014232 30030
3 بهروز رضایی 09176116488 30031
4 محمد صادق زارع 09171106877 30032
5 مرتضی زارع شیبانی 09175566312 30027
6 فرهنگ زارع 09171181893 30033
7 ارسلان مرادی 09172007250 30036
8 مجید اکرمی 09173151981 30029

لودر

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 حجت اله زارع 09177111545 20025
2 شهرام زارع 09173006840 20046
3 مجتبی غلامی 09173137500 20040
4 صادق کرمی 09179987243 20071
5 حسین حسنی 09173143258 10061
6 مهدی ساسان نژاد 09177129703 20026
7 عیسی برمشوری 09170651145 10015
8 سید نجف علوی 09177117928 20023
9 اسماعیل آرادمهر 09171127813 20057
10 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
11 احمد علی کرمی 09173175022 20072
12 سلمان زارع 09179675130 20029
13 یارمحمد برمشوری 09173128726 20049
14 مجتبی اسفندیاری 09177127713 20030
15 علیرضا کریمی 09174445531 20077
16 سجاد کرمی 09173175022 20070
17 دانیال روستا 09177122991 20021
18 مجید زارع 09173084523 20027
19 حجت زارع 09173156579 20045
20 اصغر حسین ابادی 09171126158 20043
21 ولی اله هرمزی 09177112677 20028
22 عسکر جوکار 09171180720 20022
23 سعید کرمی 09177035812 20073
24 اسماعیل ادراکی 09171120300 10024
25 محمد رسول جعفری 09173103016 20053
26 برات درویش پور 09177065189 20034
27 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
28 نوراله دوکوهکی 09173169839 20036
29 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10161
30 علی اصغر حسنی 09177130790 20041

بابکت

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 سید جمال الدین زارع 09173081838 40021
2 روح اله سرداری 09177015917 40022
3 جواد ادراکی آزاد 09173151239 40023
4 مرتضی زارع شیبانی 09171009972 30027
5 حمید حسینی خواه 09177155755 40020