بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 احسان رخساری 09179096069 10158
2 مجید افضلی 09177399034 10050
3 کیومرث کشتکار 09177166690 10057
4 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10191
5 محمد علی فلاح زاده 09173151270 10033
6 علیرضا مشایخ پور 09173110170 10029
7 علی اکبر عاطفت دوست 09177137289 10073
8 محمد رضا فخاری نژاد فرد 09171177358 10016
9 محمد رضا رمضانی 09171161801 10054
10 رضا مشایخ 09177197195 10023
11 علی اکرمی 09173194680 10062
12 مسعود یوسفی 09177107918 10064
13 ولی نصیری 09177156353 10045
14 محمد ادراکی آزاد 09173114092 10175
15 مازیار سامی 09173117130 10017
16 محمد روستا 09177375583 10027
17 ابراهیم طیبی منش 09171026008 10022
18 حسین مظفری 09177057538 10184
19 حسن آقائی پور مهرآبادی 09171184630 10066
20 مقصود علمداری 09173148015 10110
21 باقر فلاح زاده 09171118444 10034
22 رسول طیاری 09176051030 10137
23 علی رستمی 09171110416 10039
24 حسین شاکری 09176159170 10079
25 اصغر جوکار 09173115137 10114
26 عارف مشایخ 09171212632 10164
27 حمید برمشوری 09178199700 10071
28 رضا علی فلاح مهر آبادی 09171122091 10056
29 فرامرز نیک نام 09177159787 10092
30 علیمراد علیپور 09177149446 10115
31 فرشید زرین پور 09173175234 10076
32 حسن روشن 09173144861 10150
33 محمد صادق سعادت 09178387090 10106
34 محمد جعفری 09173144232 10160
35 محمد رضا باقری 09173117102 10156
36 سهیل فرهادی علی کردی 09171121563 10148
37 امیر حسین شریفی 09173138292 10089
38 محمد رضا اکرمی 09171102693 10170
39 مرتضی روستا 09177122991 10012
40 نورربخش نجفی 09215770912 10120
41 علی (جعفر)اکرمی ابرقویی 09173141231 10095
42 بهنام مشایخ 09175352295 10131
43 قاسم جمال ابادی 09177106827 10107
44 مهدی روستا 09173083319 10026
45 محسن فخاری نژاد 09171111084 10020
46 حسین مردانی 09171119780 10038
47 محمد حسین رضائی 09173184981 10144
48 کریم مشایخ 09171213522 10059
49 امین جمشیدی 09177172531 10052
50 روح اله نوحه سرا 09177144389 10048
51 مجید جوکار 09177103943 10047
52 محمد فلاح زاده 09171174422 10014
53 اصغر(مهرزاد) مشایخ 09173168758 10028
54 وحید زارع 09177870883 10145
55 حمیدرضا کشتکار 09177158272 10142
56 علی همت زاده 09177902371 10100
57 محسن ابوالحسنی 09171104177 10051
58 عیسی برمشوری 09173131145 10015
59 جعفر جوشکی 09177095208 10067
60 حمیدرضا اسلمی 09173098449 10072
61 مسعود ادراکی 09171119675 10010
62 عبدالعظیم رخساری 09171112047 10037
63 علی برمشوری 09173138173 10074
64 مصطفی کرمی 09173078920 10183
65 علیرضا رحیمی 09173138992 10090
66 پیام سامی وند 09171110466 10101
67 سیاوش رضایی 09173152624 10105
68 علی نیری 09171180981 10112
69 مجید اکرمی 09173151981 10070
70 محمد علی فخاری نژاد 09171178103 10032
71 محمد رضا جعفری 09171112574 10122
72 اصغر شاعری 09171114337 10053
73 حیدر طاهری 09173160983 10019
74 محمد رضا اسحاقی 09177145296 10141
75 جواد اکرمی 09177186410 10042
76 مهدی اکرمی 09177020511 10132
77 کرامت اله مقیمی 09173141333 10138
78 علی مراد موسی زاده 09177020542 10081
79 اسماعیل زارعی 09173019123 10165
80 مسعود مشایخ 09177213264 10136
81 پیام رخساری 09178091400 10116
82 امراله عاطفت دوست 09173135210 10031
83 نوذر یوسفی 09173021396 10083
84 امید حسین آبادی 09175041002 10078
85 وحید طوبایی 09177176856 10156
86 غلامعلی نوروزی 09171104699 10162
87 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
88 وحید روستا 09177843600 10159
89 جعفر رمضانی 09171152549 10075
90 مهرداد سهرابی 09125773080 10178
91 ابوذر خیراتی 09178046228 10180
92 عبدالرضا دهقانی 09173169853 10013
93 مجید کشاورزی 09177102408 10044
94 اسمعیل اکرمی 09173158075 10036
95 محمد ابوالحسنی 09173031723 10021
96 بهنام خردمند 09173117975 10040
97 سید عبدالرضا علوی 09177196099 10113
98 محمد حسن روستا 09177111900 10049
99 محمد جواد شکری زاده 09171042436 10147
100 علی حسین روستا 09173035249 10085
101 محمد امین بمانی 09177123869 10135
102 محسن ادراکی 09173032316 10025
103 سید جعفر نبوی 09174796909 10139
104 مهدی شریفی 09173141869 10088
105 محمد علی زارع 09171184353 10046
106 بهنام شمشیری نسب 09173081736 10140
107 حسین داریوش 09173147647 10097
108 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
109 امین موسی زاده 09177195410 10082
110 مجتبی اشرفی 09171888815 10018

مینی بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 بهروز رضایی 09176116488 30031
2 فرهنگ زارع 09171181893 30033
3 مرتضی زارع شیبانی 09175566312 30027
4 ارسلان مرادی 09172007250 30036
5 محمد صادق زارع 09171106877 30032
6 مجید اکرمی 09173151981 30029
7 اسماعیل روستا 09171014232 30030

لودر

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 اصغر حسین ابادی 09171126158 20043
2 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
3 نوراله دوکوهکی 09173169839 20036
4 ولی اله هرمزی 09177112677 20028
5 مجید زارع 09173084523 20027
6 محمد رسول جعفری 09173103016 20053
7 دانیال روستا 09177122991 20021
8 برات درویش پور 09177065189 20034
9 احمد علی کرمی 09173175022 20072
10 یارمحمد برمشوری 09173128726 20049
11 عسکر جوکار 09171180720 20022
12 سلمان زارع 09179675130 20029
13 سجاد کرمی 09173175022 20070
14 مجتبی اسفندیاری 09177127713 20030
15 حسین حسنی 09173143258 10061
16 مهدی ساسان نژاد 09177129703 20026
17 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
18 علی اصغر حسنی 09177130790 20041
19 حجت اله زارع 09177111545 20025
20 صادق کرمی 09179987243 20071
21 سید نجف علوی 09177117928 20023
22 عیسی برمشوری 09170651145 10015
23 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10161
24 سعید کرمی 09177035812 20073
25 شهرام زارع 09173006840 20046
26 حجت زارع 09173156579 20045
27 مجتبی غلامی 09173137500 20040
28 اسماعیل ادراکی 09171120300 10024

بابکت

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 حمید حسینی خواه 09177155755 40020
2 مرتضی زارع شیبانی 09171009972 30027
3 جواد ادراکی آزاد 09173151239 40023
4 سید جمال الدین زارع 09173081838 40021
5 روح اله سرداری 09177015917 40022