بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 مسعود ادراکی 09171119675 10010
2 امین موسی زاده 09177195410 10082
3 مهدی صالحی شورباخورلو 09177087025 10207
4 رضا علی فلاح مهر آبادی 09171122091 10056
5 محمد رضا باقری 09173117102 10156
6 بهنام خردمند 09173117975 10040
7 مهرداد سهرابی 09125773080 10178
8 ابراهیم طیبی منش 09171026008 10022
9 محمد رضا فخاری نژاد فرد 09171177358 10016
10 محمد علی زارع 09171184353 10046
11 رضا مرادی فر 09173165691 10179
12 جواد اکرمی 09177186410 10042
13 محمد صادق سعادت 09178387090 10106
14 محسن ابوالحسنی 09171104177 10051
15 حسین مظفری 09177057538 10184
16 محمد رضا جعفری 09171112574 10122
17 سید عبدالرضا علوی 09177196099 10113
18 اصغر(مهرزاد) مشایخ 09173168758 10028
19 عبدالرضا دهقانی 09173169853 10013
20 مسعود یوسفی 09177107918 10064
21 مجید افضلی 09177399034 10050
22 رضا مشایخ 09177197195 10023
23 محمد حسین رضائی 09173184981 10144
24 علی اکرمی 09173194680 10062
25 سیاوش رضایی 09173152624 10105
26 ولی نصیری 09177156353 10045
27 فرامرز نیک نام 09177159787 10092
28 امید حسین آبادی 09175041002 10078
29 کریم مشایخ 09171213522 10059
30 سهیل فرهادی علی کردی 09171121563 10148
31 حسن روشن 09173144861 10150
32 جعفر جوشکی 09177095208 10067
33 مجید کشاورزی 09177102408 10044
34 عیسی برمشوری 09173131145 10015
35 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
36 نوذر یوسفی 09173021396 10083
37 اسماعیل زارعی 09173019123 10165
38 علی برمشوری 09173138173 10074
39 محمد روستا 09177375583 10027
40 عارف مشایخ 09171212632 10164
41 مصطفی کرمی 09173078920 10183
42 بهنام مشایخ 09175352295 10131
43 محسن فخاری نژاد 09171111084 10020
44 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10191
45 مهدی اکرمی 09177020511 10132
46 رسول طیاری 09176051030 10137
47 جعفر رمضانی 09171152549 10075
48 مجید اکرمی 09173151981 10070
49 پیام رخساری 09178091400 10116
50 سید جعفر نبوی 09174796909 10139
51 محمد رضا اکرمی 09171102693 10170
52 محمد حسین روستا 09173042622 10206
53 علی (جعفر)اکرمی ابرقویی 09173141231 10095
54 علی اکبر عاطفت دوست 09177137289 10073
55 وحید روستا 09177843600 10159
56 محمد جعفری 09173144232 10160
57 محمد رضا اسحاقی 09177145296 10141
58 اصغر شاعری 09171114337 10053
59 محمد رضا رمضانی 09171161801 10054
60 مسعود مشایخ 09177213264 10136
61 حسین شاکری 09176159170 10079
62 مجتبی اشرفی 09171888815 10018
63 مهدی شریفی 09173141869 10088
64 علی حسین روستا 09173035249 10085
65 امراله عاطفت دوست 09173135210 10031
66 روح اله نوحه سرا 09177144389 10048
67 حسین داریوش 09173147647 10097
68 محمد حسن روستا 09177111900 10049
69 علیرضا مشایخ پور 09173110170 10029
70 حیدر طاهری 09173160983 10019
71 وحید طوبایی 09177176856 10156
72 محمد ادراکی آزاد 09173114092 10175
73 حمیدرضا اسلمی 09173098449 10072
74 محمد جواد شکری زاده 09171042436 10147
75 کیومرث کشتکار 09177166690 10057
76 مازیار سامی 09173117130 10017
77 محسن ادراکی 09173032316 10025
78 امیر حسین شریفی 09173138292 10089
79 علی رستمی 09171110416 10039
80 اسمعیل اکرمی 09173158075 10036
81 وحید زارع 09177870883 10145
82 حمیدرضا کشتکار 09177158272 10142
83 مقصود علمداری 09173148015 10110
84 احسان رخساری 09179096069 10158
85 محمد امین بمانی 09177123869 10135
86 مجید جوکار 09177103943 10047
87 مرتضی روستا 09177122991 10012
88 عبدالعظیم رخساری 09171112047 10037
89 حسین مردانی 09171119780 10038
90 علیرضا رحیمی 09173138992 10090
91 قاسم جمال ابادی 09177106827 10107
92 اصغر جوکار 09173115137 10114
93 بهنام شمشیری نسب 09173081736 10140
94 فرشید زرین پور 09173175234 10076
95 مهدی روستا 09173083319 10026
96 حمید برمشوری 09178199700 10071
97 باقر فلاح زاده 09171118444 10034
98 محمد علی فخاری نژاد 09171178103 10032
99 محمد فلاح زاده 09171174422 10014
100 علی مراد موسی زاده 09177020542 10081
101 علیمراد علیپور 09177149446 10115
102 محمد علی فلاح زاده 09173151270 10033
103 پیام سامی وند 09171110466 10101
104 ابوذر خیراتی 09178046228 10180
105 علی نیری 09171180981 10112
106 امین جمشیدی 09177172531 10052
107 علی همت زاده 09177902371 10100
108 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
109 غلامعلی نوروزی 09171104699 10162

مینی بیل مکانیکی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 محمد صادق زارع 09171106877 30032
2 فرهنگ زارع 09171181893 30033
3 مجید اکرمی 09173151981 30029
4 ارسلان مرادی 09172007250 30036
5 اسماعیل روستا 09171014232 30030
6 بهروز رضایی 09176116488 30031
7 علیرضا کریمی 09174445531 20077
8 مرتضی زارع شیبانی 09175566312 30027

لودر

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 احمد علی کرمی 09173175022 20072
2 سلمان زارع 09179675130 20029
3 حسین حسنی 09173143258 10061
4 عیسی برمشوری 09170651145 10015
5 حمید جمالی گویمی 09177077693 10121
6 محمد رسول جعفری 09173103016 20053
7 شهرام زارع 09173006840 20046
8 حجت زارع 09173156579 20045
9 مجتبی اسفندیاری 09177127713 20030
10 مهدی ساسان نژاد 09177129703 20026
11 سید نجف علوی 09177117928 20023
12 علی اصغر حسنی 09177130790 20041
13 اسماعیل ادراکی 09171120300 10024
14 برات درویش پور 09177065189 20034
15 یارمحمد برمشوری 09173128726 20049
16 حجت اله زارع 09177111545 20025
17 مجید زارع 09173084523 20027
18 صادق کرمی 09179987243 20071
19 مجتبی غلامی 09173137500 20040
20 علیرضا کریمی 09174445531 20077
21 سجاد کرمی 09173175022 20070
22 بهزاد زاهدیان نژاد 09171028022 10161
23 اسماعیل آرادمهر 09171127813 20057
24 دانیال روستا 09177122991 20021
25 ولی اله هرمزی 09177112677 20028
26 اصغر حسین ابادی 09171126158 20043
27 سعید کرمی 09177035812 20073
28 عسکر جوکار 09171180720 20022
29 حمید رضا سلطانی 09171111419 10011
30 نوراله دوکوهکی 09173169839 20036

بابکت

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس  کد پیمانکار
1 جواد ادراکی آزاد 09173151239 40023
2 سید جمال الدین زارع 09173081838 40021
3 مرتضی زارع شیبانی 09171009972 30027
4 روح اله سرداری 09177015917 40022
5 حمید حسینی خواه 09177155755 40020