امروز : جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

نرخ خاکبرداری سال ۱۴۰۰ زمینهای خاکی بر اساس فاصله به کیلومتر

هزینه خاکبرداری و حمل بر اساس فاصله به ریال
فاصله به کیلومتر
۶۴۸٫۸۵۱
۱۰
۶۶۹٫۲۵۸
۱۱
۶۸۶٫۲۸۴
۱۲
۷۰۳٫۳۱۰
۱۳
۷۲۰٫۳۳۶
۱۴
۷۳۷٫۳۶۲
۱۵
۷۵۴٫۳۸۷
۱۶
۷۷۱٫۴۱۳
۱۷
۷۸۸٫۴۳۹
۱۸
۸۰۵٫۴۶۵
۱۹
۸۲۲٫۴۹۱
۲۰
۸۴۰٫۷۹۰
۲۱
۸۵۹٫۰۸۸
۲۲
۸۷۷٫۳۸۷
۲۳
۸۹۵٫۶۸۶
۲۴
۹۱۳٫۹۸۵
۲۵
۹۳۲٫۲۸۴
۲۶
۹۵۰٫۵۸۲
۲۷
۹۶۸٫۸۸۱
۲۸
۹۸۷٫۱۸۰
۲۹
۱٫۰۰۵٫۴۷۹
۳۰
۱٫۰۲۱٫۷۰۹
۳۱
۱٫۰۳۷٫۳۹۳
۳۲
۱٫۰۵۴٫۱۷۰
۳۳
۱٫۰۷۰٫۴۰۰
۳۴
۱٫۰۸۶٫۶۳۰
۳۵
۱٫۱۰۲٫۸۶۰
۳۶
۱٫۱۱۹٫۰۹۰
۳۷
۱٫۱۳۵٫۳۲۱
۳۸
۱٫۱۵۱٫۵۵۱
۳۹
۱٫۱۶۷٫۷۸۱
۴۰