امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

نرخ خاکبرداری سال ۱۴۰۰ زمینهای خاکی بر اساس فاصله به کیلومتر

هزینه خاکبرداری و حمل بر اساس فاصله به ریال
فاصله به کیلومتر
۴۱۱,۹۶۲
۱۰
۴۲۳,۳۴۳
۱۱
۴۳۴,۷۲۴
۱۲
۴۴۶,۱۰۵
۱۳
۴۵۷,۴۸۶
۱۴
۴۶۸,۸۶۷
۱۵
۴۸۱,۰۷۹
۱۶
۴۹۳,۲۹۲
۱۷
۵۰۵,۵۰۴
۱۸
۵۱۷,۷۱۷
۱۹
۵۲۹,۹۲۹
۲۰
۵۴۲,۱۴۲
۲۱
۵۵۴,۳۵۴
۲۲
۵۶۶,۵۶۷
۲۳
۵۷۸,۷۷۹
۲۴
۵۹۰,۹۹۲
۲۵
۶۰۳,۲۰۴
۲۶
۶۱۵,۴۱۶
۲۷
۶۲۷,۶۲۹
۲۸
۶۳۹,۸۴۱
۲۹
۶۵۲,۰۵۴
۳۰
۶۶۲,۸۷۰
۳۱
۶۷۳,۶۸۶
۳۲
۶۸۴,۵۰۲
۳۳
۶۹۵,۳۱۹
۳۴
۷۰۶,۱۳۵
۳۵
۷۱۷,۲۷۳
۳۶
۷۲۸,۴۱۲
۳۷
۷۳۹,۵۵۰
۳۸
۷۵۰,۶۸۸
۳۹
۷۶۱,۸۲۷
۴۰