امروز : دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

نرخ خاکبرداری سال ۱۴۰۰ زمینهای خاکی بر اساس فاصله به کیلومتر

هزینه خاکبرداری و حمل بر اساس فاصله به ریال
فاصله به کیلومتر
۲۸۳,۲۳۰
۱۰
۲۹۲,۴۴۰
۱۱
۳۰۱,۶۵۰
۱۲
۳۱۰,۸۶۰
۱۳
۳۲۰,۰۷۰
۱۴
۳۲۹,۲۸۰
۱۵
۳۳۸,۴۹۰
۱۶
۳۴۷,۷۰۰
۱۷
۳۵۶,۹۱۰
۱۸
۳۶۶,۱۲۰
۱۹
۳۷۵,۳۳۰
۲۰
۳۸۴,۵۴۰
۲۱
۳۹۳,۷۵۰
۲۲
۴۰۲,۹۶۰
۲۳
۴۱۲,۱۷۰
۲۴
۴۲۱,۳۸۰
۲۵
۴۳۰,۵۹۰
۲۶
۴۳۹,۸۰۰
۲۷
۴۴۹,۰۱۰
۲۸
۴۵۸,۲۲۰
۲۹
۴۶۷,۴۳۰
۳۰
۴۷۵,۸۳۰
۳۱
۴۸۴,۲۳۰
۳۲
۴۹۲,۶۳۰
۳۳
۵۰۱,۰۳۰
۳۴
۵۰۹,۴۳۰
۳۵